Kontakty

 
  Tel.: 776 227 798
  E-mail: info@mzahrada.cz
 
 
 

Kategorie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDPR

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

1. Zpracovávání a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je v souladu s příslušnými právními předpisy. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které nabývá účinnosti 25. května 2018.


2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje o zákaznících pro účely uzavření a správy kupní smlouvy na základě jejich objednávky, dále  pro možnost realizace dodávky objednaného zboží (dodání zboží a přijetí platby za zboží) a následné evidence pro potřeby reklamace a potřeby vedení účetnictví po nezbytně dlouhou dobu (10 let). Dále zpracováváme některé osobní údaje o dodavatelích, které jsou vedeny rovněž pro potřeby reklamace a vedení účetnictví.

Identifikační a kontaktní údaje:
• jméno a příjmení
• adresa fakturovací a dodací
• e-mail - pro rychlou komunikaci se zákazníkem
• tel. číslo - pro rychlou komunikaci se zákazníkem a pro dovozce (PPL, Česká pošta)
• název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pouze pokud si zákazník-podnikatel přeje uvést do faktury).

Údaje o objednávkách a zájmu o určité zboží, související s vyřízením objednávky
• datum objednávky
• název objednaných výrobků, jejich počet a cena
• způsob platby
• způsob dopravy
• další e-mailová komunikace související s objednávkou nebo se zájmem o určité zboží, dotazy zákazníků na zboží nebo postupy apod.

3. Jak osobní údaje získáváme

Osobní údaje získáváme přímo od zákazníků nejčastěji formou zapsání údajů v objednávce a následné e-mailové komunikaci, tzn. jsou to údaje poskytované zákazníky pro možnost uzavření smlouvy o koupi zboží v průběhu smluvního vztahu. Dále získáváme údaje na základě e-mailové komunikace, popřípadě telefonické komunikace.


4. Jak osobní údaje zákazníků využíváme

Osobní údaje využíváme:
• k uzavření smlouvy a realizaci objednávky
• ke komunikaci se zákazníky během trvání smluvního vztahu (kupní smlouvy)
• k plnění našich zákonných povinností (evidence v účetnictví)
• k řešení reklamací a stížností
• výjimečně k oslovení zákazníků formou obchodních sdělení, s potvrzeným souhlasem zákazníků, že tato obchodní sdělení chtějí dostávat (souhlas je odvolatelný)
• ke zlepšování našich služeb zákazníkům (zjišťování úspěšnosti prodeje jednotlivých druhů zboží)

Osobní údaje zákazníků uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených důvodů zpracování a jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. Jak osobní údaje uchováváme

• v elektronické podobě (objednávky, komunikace se zákazníky - e-maily)
• v listinné podobě (účetní doklady)

6. Jak chráníme zpracovávané osobní údaje

• údaje v elektronické podobě jsou zabezpečené heslem, softwarem na ochranu dat
• údaje v listinné podobě jsou pod zámkem
• údaje, které již nemusíme uchovávat, jsou skartovány

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají kontrole. 


7. Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje zákazníků závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Některé osobní údaje můžeme ze zákona zpracovávat bez souhlasu zákazníka, jsou to údaje pro účely:

• uzavření nebo plnění smlouvy se zákazníkem
• splnění našich zákonných povinností (v oblasti účetnictví a daní) - ze zákona 10 let
• pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb)

Se souhlasem zákazníka můžeme zpracovávat jeho osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních. Tato obchodní sdělení zasíláme na e-mailovou adresu zákazníků, pokud k tomu udělili souhlas. Svůj souhlas s tímto využitím osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail.

8. Komu poskytujeme osobní údaje

Osobní údaje poskytujeme:
• dopravcům, kteří nám poskytují své služby související s přepravou objednaného zboží (PPL, Česká pošta)
• příslušným státním orgánům, např. FÚ v souvislosti s vedením účetnictví a správou daní
• údaje o zákaznících neposkytujeme žádným jiným "třetím osobám"


9. Jaká jsou práva osob, jejichž údaje zpracováváme:

• právo na srozumitelné informace o tom, jak a proč používáme jejich osobní údaje a jaká jsou jejich práva;
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo na opravu nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů;
• právo na vymazání osobních údajů, pokud nejsou nadále potřebné pro další zpracování;
• právo na vymazání osobních údajů osoby, která odvolala svůj souhlas k jejich zpracování;
• právo na vymazání osobních údajů, pokud byly zpracovány nezákonně nebo musí být vymazány podle právních předpisů;
• právo na omezení zpracování osobních údajů, z důvodu jejich nesprávnosti, dokud neověříme jejich správnost;
• právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud je už nepotřebujeme, ale potřebují je dané osoby
  pro účely uplatnění jejich právních nároků
• právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro marketingové účely;
• právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli zboží a služeb;
• právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo nebo máte jakékoliv dotazy ke zpracování osobních dat, kontaktujte nás, prosím, s využitím kontaktních údajů uvedených níže:

Adresa:
Studio dmm, společnost
J. Kolářové 10, 370 11 České Budějovice

E-mail: info@mzahrada.cz

Telefon: 776 227 798