Kontakty

 
  Tel.: 776 227 798
  E-mail: info@mzahrada.cz
 
 
 

Kategorie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklamační řád

1. Délka záruky
Zákonná záruční doba je 24 měsíců, přičemž její platnost běží od data převzetí zboží. Reklamace uplatněné po uplynutí zákonné lhůty nebude prodávající akceptovat.

2. Záruční podmínky
Kupující má dle zákona právo doručenou zásilku odmítnout, je-li poškozená nebo neúplná.
• Zákazník může vždy odmítnout zásilku s poškozeným obalem, která může mít poškozený nebo neúplný (zcizený) obsah a sepsat s doručovatelem zápis o poškození zásilky.
Při zcizení obsahu zásilky je směrodatná skutečná a deklarovaná váha doručovaného zboží.
• Pokud není poškozen obal, zákazník přijme zásilku a zjistí poškození obsahu, informuje o tom prodejce. Zákazník rovněž informuje prodejce v případě, že zboží nebude odpovídat objednávce. Zákazník a prodejce se individuálně domluví na způsobu převzetí reklamovaného zboží (poslání zpět na adresu nebo osobní převzetí).

3. Platnost záruky
Záruka se nevztahuje na poškození zboží, které si zákazník způsobil nevhodným používáním. Zboží prodávané v e-shopu je opatřeno poučením pro zákazníka, z jakého je materiálu a jak s ním zacházet, aby si zachovalo požadované vlastnosti.
Záruka se nevztahuje na zboží poškozené vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

4. Lhůta pro vyřízení reklamace
Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od data přijetí reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5. Způsob vyřízení reklamace
Reklamované zboží lze
• opravit
• vyměnit
• zlevnit
• přijmout zpět a vrátit požadovanou cenu
Po proběhnutí reklamace se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace. O vyřízení reklamace a sjednané nápravě má prodávající povinnost kupujícího informovat.

Vše ostatní upravují Obchodní podmínky tohoto e-shopu, uveřejněné na tomto portálu, zejména body 7 (Práva z vadného plnění), 8.3 (o mimosoudním vyrovnání) a 11 (Doručování) viz níže.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího:
Reklamovat nelze vady, které jsou způsobeny opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě a případně na ně obdržel slevu. Reklamovat u prodejce nelze zboží, které poškodil přepravce (reklamace musí být uplatněna u přepravce). Zboží prodávané v e-shopu je opatřeno poučením pro zákazníka, jak s ním zacházet, aby si zachovalo požadované vlastnosti. U zboží k výživě a ochraně rostlin je návod na použití na etiketě nebo je přidán příbalový leták. Další podrobné informace jsou k chemickému zboží vystaveny na internetových stránkách www . mzahrada . cz v sekci Rady a články/Přípravky na pěstování. Informace a rady o pěstování určitých skupin rostlin (např. sukulentů, masožravek, růží, atd.) jsou uvedeny na internetových stránkách www . mzahrada . cz v sekci Rady a články/Návody na pěstování nebo přímo u jednotlivých rostlin.
Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na zboží poškozené přepravou, vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mzahrada.cz  . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.